What happens when we give in to temptations — and the most common ways to resist them.

Intro

We all wish to accomplish different things in life. And we all have problems that make it difficult for us. They have many faces, they have many names: distractions, desires, temptations, procrastination and “if thou wilt make a man happy, add not unto his riches but take away from his…

Inne podejście do osiągania celów.

Jeśli do tej pory udawało Ci się ustalać jakieś cele i je konsekwentie realizowałeś, to kilka pomysłów poniżej wymienionych raczej nie będzie Ciebie interesować. Jeśli jednak było to wyzwaniem, zapraszam do kilkuminutowej lektury.

Od kilku lat pracuję z klientami pomagając im zmienić zwyczaje. Zazwyczaj na początku omawiamy wszystkie potencjalne korzyści…

Moze tu by pasował ten krótki quote z mcgonigal co go masz w tamtym artykule:

By keeping you from immediately following your impulses, the pause-and-plan response gives you the time for more flexible, thoughtful action.

Same with Netflix as an example: no credits shown at the end — instead next episode plays automatically etc

Ppl to feel loved first need to be noticed (Buber)

And they will never reoccur…..and then u f die :)

Wojciech Jura

I coach on Coach.me and via zoom on www.wojciechjura.com. I cover Positive Productivity — my clients get more productive with respect to mindful well-being.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store