Trochę więcej akceptacji

Inne podejście do osiągania celów.

Umysł racjonalny (jeździec) myśli, że kontroluje umysł emocjonalny.
Nonmonotonic and Discontinuous Model of Self-efficacy (Version Schürholz, 2017)

--

--

I coach on Coach.me and via zoom on www.wojciechjura.com. My clients learn how to balance doing with being. Medium is my notepad.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Wojciech Jura

I coach on Coach.me and via zoom on www.wojciechjura.com. My clients learn how to balance doing with being. Medium is my notepad.